แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย
80% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิเลือกตั้ง
เฉลย

บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับกรณีมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเช่นกัน