แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย
80% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. รัฐธรรมนูญของไทยไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้
เฉลย

รัฐธรรมนูญของไทยต่างกำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และรัฐสภาไว้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อใดถูกต้องตามคำถาม