แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. รัฐธรรมนูญหมายถึงอะไร
เฉลย

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์การปกครองด้านการเมืองอย่างกว้าง กฎหมายอื่นไม่อาจขัดหรือแย้งได้