แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันมีชื่อว่าอย่างไรและคือฉบับที่เท่าไร
เฉลย

รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นฉบับที่ 18