แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ เป็นพุทธสาวกที่เป็นตัวอย่างในด้านใดมากที่สุด
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ เป็นพุทธสาวกที่เป็นตัวอย่างในความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์แห่งวงการพระพุทธศาสนา