ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. คำในข้อใดมีวามหมายว่า “คน”
เฉลย

นรชาติ และ มนุษย์ มีความหมาย คน