แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
20% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. จงเรียงลำดับการเขียนเรียงความที่ดีให้ถูกต้อง 1.อ่านหัวเรื่องของเรียงความให้เข้าใจ 2.เขียนเรียงตาลำดับหัวข้อ 3.เขียนด้วยลายมือที่สวยงาม 4.จดบันทึกหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญและจัดลำดับได้
เฉลย

เพราะ เราควรอ่านหัวข้อให้เข้าใจก่อนจากนั้น ควรจดบันทึกโดยเรียงลำดับหัวข้อที่จะเขียนไว้ แล้วจึงเริ่มเขียนเรียงความตามลำดับหัวข้อที่เราเรียงไว้ด้วยลายมือที่สวยงาม เรียบร้อย