แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ส่าวนประกอบของเรียงความ
เฉลย

เพราะ ส่วนประกอบของเรียงความมี 4 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป