วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
25% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. บุคคลในข้อใดมีสิทธิหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา