วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่6
45% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. รัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์หลายประเภท ยกเว้น ข้อใด