วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
42% Complete
7 of 12
ข้อที่ 7. โอโน่ต้องการหาความสูงของต้นไม้ชนิดหนึ่ง จึงวัดความยาวของเงาของต้นไม้นี้ซึ่งทอดยาว 2.5 เมตร และปักไม้ตั้งฉากกับพื้นดินให้ปลายไม้อยู่สูงจากพื้นดิน 1.2 เมตร แล้ววัดความยาวของเงาไม้ที่ปักซึ่งทอดยาว 0.5 เมตร ต้นไม้นี้สูงเท่าไร