วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน