วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
40% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอายุเท่าใด