วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง