แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
67% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. ร่องรอยหรือข้อเท็จจริงในอดีตที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่หลงเหลือมาจนปัจจุบันเรียกว่าอะไร
เฉลย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือร่องรอยหรือข้อเท็จจริงในอดีตที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่หลงเหลือมาจนปัจจุบัน