แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
100% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญสูงสุดในสมัยใด
เฉลย

สุโขทัยขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช