แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
100% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. พระพุทธรูปสำคัญที่สุโขทัยรับมาจากเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์คือข้อใด