แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นกริยาที่ไม่ควรปฏิบัติในศาสนสถาน