แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. เมื่อพระสงฆ์ยืนอยู่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร