แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. น้อยหน่าใช้กระดาษทั้งสองหน้าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้อใด