แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เฉลย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด สามารถทำได้ดังนี้ - การใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด - การใช้สิ่งอื่นทดแทน - การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน