แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 6 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดคือการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชย์อย่างถูกหลักวิชาการ