แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 6 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม
40% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. โครงการใดต่อไปนี้ไม่ต้องทำรายงานการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม