แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ถ้าเป็นเวลากลางคืน ข้อใดถูกต้อง