แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ถั่วเขียวหนักถุงละ 500 กรัม จำนวน 2,000 ถุง คิดเป็นน้ำหนักทั้งหมดกี่กิโลกรัม

เฉลย

ถั่วเขียวมีน้ำหนักทั้งหมด 2,000 × 500 = 1,000,000 กรัม
1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม
ดังนั้น 1,000,000 ÷ 1,000 = 1,000 กิโลกรัม