แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 216 ÷ ....... = 54 + 18 จำนวนในช่องว่างคือข้อใด