พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1
10% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น