คณิตศาสตร์ ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
80% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. ปริซึมสามเหลี่ยมมีด้านแต่ละด้านยาว 3, 4 และ 5 นิ้ว ปริซึมสูง 12 นิ้ว จะมีปริมาตรเท่าไร