วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 สารเสพติด
60% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. สารกระตุ้นสมอง ได้แก่ แอมเฟตามีน ทินเนอร์