สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. นักเรียนบางส่วนนิยมนำเงินไปฝากที่ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารประเภทใด