สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ใครเป็นผู้รับสินค้าจากผู้ผลิตไปบริการผู้บริโภค