สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. สหกรณ์จัดเป็นสถาบันการเงินประเภทใด