สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ประเทศไทยมีขนาดใหญ่ในระดับใดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้