ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
90% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. อบายมุขข้อใดตรงกับศีลข้อ 5