ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
60% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. จากข้อ 24. เพื่อนๆ ควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับสมพร ยกเว้นข้อใด