ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
60% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. คนที่มีความกตัญญูกตเวทีย่อมได้รับสิ่งใดเป็นผลตอบแทน