ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ความหมายของคำ
55% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. เลือกเติมคำในช่องว่างให้ได้ใจความเหมาะสม ช่างไม้ใช้ .......... ตัดไม้ในการสร้างบ้าน