วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21
65% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. เรานำส่วนใดของมันสำปะหลังมาทำเป็นอาหาร