วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21
65% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. การทำลายส่วนใดถือว่าเป็นการทำลายแหล่งปรุงอาหารที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช