แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
12 of 13
ข้อที่ 12. ถ้าดาวเหนือขึ้นทางทิศทางใด แสดงว่าทิศนั้นคือทิศอะไร