แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
11 of 13
ข้อที่ 11. ข้อความใดไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง