คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง 20 เซนติเมตร ด้านยาว 2x + 6 เซนติเมตร และพื้นที่ไม่เกิน 360 ตารางเซนติเมตร ด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะยาวมากที่สุดกี่เซนติเมตร