แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
6 of 17
ข้อที่ 6. พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกายได้จากการสลายสารอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรก ?