แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
18% Complete
14 of 17
ข้อที่ 14. วัยรุ่นที่มีร่างร่างผอมบาง ปราศจากไขมัน มีโอกาสขาดวิตามินชนิดใด ?