แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
13 of 17
ข้อที่ 13. น้ำมันชนิดใดต่อไปนี้จะเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายที่สุด ?