สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. จังหวัดใดที่มีพื้นที่มากที่สุด
เฉลย

มีพื้นที่ทั้งหมดถึง 20,548.16 ตารางกิโลเมตร