แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 1
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประเภทไฮโดรคาร์บอนเกิดจากสาเหตุใด ?