แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 1
10% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นตัวอย่างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ?