เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม