เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. ผลตอบแทนที่หน่วยเศรษฐกิจต้องให้แก่สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ คือข้อใด